𝔽𝕚𝕣𝕖𝕗𝕝𝕪 𝔽𝕠𝕣𝕖𝕤𝕥 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 ℂ𝕒𝕞𝕡𝕚𝕟𝕘 
ɪɴᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴡᴏᴏᴅꜱ #04/05

แคมป์ในครั้งที่ 4 และครั้ง...
𝔽𝕚𝕣𝕖𝕗𝕝𝕪 𝔽𝕠𝕣𝕖𝕤𝕥 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 ℂ𝕒𝕞𝕡𝕚𝕟𝕘 ɪɴᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴡᴏᴏᴅꜱ #04/05 แคมป์ในครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ของเรา ต้องขอขอบคุณวิทยากรสุดพิเศษ พ่อหนู ประกาศิต […]