– Homeschool Hours –
ห้องเรียนตอนเช้าของกานติ ส่วนใหญ่เราจะฝึกเขียน ฝึกสะกดคำค้าบ เพราะสมองกำลังปลอดโปร่ง
เป็นเวลาดีสำหรับการเรียนรู้ พอถึงเวลาได้จับดินสอ ได้อยู่กับหนังสือกานติจะมีสมาธิมากๆ ห้องเรียนของเราสองคนอยู่ทุกๆที่เลย ไม่ว่าจะออกนอกบ้าน ไปซื้อของ เข้าป่า กางเต้นท์ แต่ที่นี่จะเป็นห้องหลักที่กานติจะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆเลยค้าบ
Source

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *