Habit_Personal_Development_FireFly_Forest_School


𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁&𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁🌈

เป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนของหัวใจ หนึ่งในรายวิชาที่แม่จูนลองสร้างไว้และเลือกบรรจุไว้ในหลักสูตรโรงเรียนหิ่งห้อยของเรา วิชานี้เราเน้นการเดินทางสำรวจ ค้นหา เพื่อให้เด็กๆสามารถค้นพบมุมมองของตนเองในมิติที่หลากหลาย ทางความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ในเชิงของจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันของสังคม ให้เด็กๆสามารถคิดวิเคราะห์ และสามารถอธิบายออกมาได้ ผ่านกิจกรรม Creative Drama

How to makes a good friend? เป็นคำถามที่ชวนเด็กๆใช้หัวใจและประสบการณ์คิด ก่อนจะลงมือผสมวัตถุดิบสำคัญลงไปโหลเก็บไว้

แม่จูนเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่า เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ สำรวจ ค้นพบ และประสบการณ์ของตัวพวกเขาเอง และการเรียนรู้เหล่านั้นเป็นปัจเจกบุคคล หัวใจของพวกเขาก็เช่นกัน

Thank you this activity idea from Pinterest.


Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *