ฟัง พูด อ่าน เขียน และ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 12 แทรกซึมอยู่ในทุก...


ฟัง พูด อ่าน เขียน และ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 12 แทรกซึมอยู่ในทุกๆรายวิชาและกิจกรรม ครูผู้สอนมีหน้าที่เตรียมบทเรียน และคอยอำนวยความสะดวกในกิจกรรม และเด็กๆ ก็เติมเต็มสิ่งนั้นด้วยความสงสัยใคร่รู้ รักที่จะค้นหาคำตอบ เราสอนให้เด็กๆรู้ถึงรูปแบบ และทำให้เห็นถึงความสำคัญและวิธีการนำไปใช้ เมื่อพวกเขามีคำตอบแล้ว ว่าสิ่งนี้ต้องเรียนรู้ไปทำมัน เขาจะตั้งใจศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและกระตือรือร้นเลยมีเดียว เด็กๆที่นี่มีเป้าหมายของการอ่าน การเขียน การเล่น ทักษะชีวิต หรือทักษะทางวิชาการเป็นของตัวเองและตามจังหวะและหนทางที่ถนัดของการเรียนรู้ของพวกเขาเอง เรารวมทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ชีวิต
Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *